Для рецензенток/рецензентів

Кожна наукова стаття, запропонована для "Критики феміністичної", проходить подвійне анонімне рецензування.

Рецензування передбачає оцінку статті з увагою до таких питань:

  • Наскільки чітко артикульовано в статті ідею та дослідницькі питання?
  • Чи достатньо вичерпно дане дослідження вписано в ширше коло наукової проблематики?
  • Наскільки релевантним є огляд наявних публікацій з тематики статті?
  • До якої міри аргументація статті є логічною і послідовною? Чи містить текст суперечності та непослідовності? 
  • Наскільки чіткою є методологія, і  наскільки логічно вона пов'язана з джерельною базою дослідження?
  • Чи посідає текст феміністичну і/або квір позиціональність.

Структура рецензії

Будь ласка, розпочніть свою рецензію з короткого підсумку (один-два абзаци), в якому сформулюйте головну ідею статті, її основні сильні і слабкі сторони, а також вкажіть своє фінальне рішення щодо тексту:

  1. Прийняти до друку без змін;
  2. Прийняти з незначними змінами;
  3. Серйозно доопрацювати і подати знову;
  4. Відхилити.

Далі  вкажіть в рецензії, на що слід звернути увагу. Перерахуйте предметніше як значні недоліки (проблеми з методологією, невідповідність між емпіричною базою і теоретичними засновками й висновками, теоретичні і логічні протиріччя, неадекватність джерельної бази тощо), так і менш значні огріхи (тон статті, стиль, граматичні помилки тощо).

Будь ласка, сформулюйте рецензію так, щоб вона допомогла авторці чи автору покращити свою статтю.